Tworzenie Grafiku

Aplikacja MyTimePlan pozwala przedsiębiorstwom zaplanować godziny pracy i czas wolny pracowników w sposób najbardziej efektywny. Jest przystosowana zarówno do podstawowego, zmianowego, jak
i zadaniowego systemu czasu pracy.

W przypadku stałych godzin pracy, można ułożyć w MyTimePlan grafik z dużym wyprzedzeniem, a później dokonywać tylko niezbędnych zmian pokrywających nieobecności spowodowane urlopami lub nieprzewidzianymi wydarzeniami.

W przypadku elastycznego czasu pracy, tworzenie grafiku odbywa się w czterech etapach. Na początku pracownicy mogą zorganizować swoje godziny pracy i czas wolny według własnego upodobania. Grafik pozostaje dostępny do edycji przez pracowników. Dopiero w czwartym etapie osoba zarządzająca danym personelem ustala ostateczną wersję, niwelując braki lub nadwyżki pracowników i ostatecznie potwierdzając nowy grafik na kolejny okres.

Etap 1 (Zielony) – Propozycje

Pracownicy umieszczają w grafiku swoje propozycje dotyczące godzin pracy. Jedynym ograniczeniem na tym etapie jest to, że każdy pracownik musi obserwować minimalną liczbę personelu w danej godzinie określoną w zapotrzebowaniu.

calendar

Etap 2 (Zielony) – Optymizacja (Pracownicy)

W wyznaczonym terminie system automatycznie przejdzie do etapu 2, w którym pracownicy mogą łatwo zobaczyć gdzie pojawiają się braki i nadwyżki w personelu. Poniżej znajduje się przykład, jak pracownik może przenieść swoje godziny pracy z okresu, gdzie jest zbyt wielu pracowników, do takiego w którym jest ich niewystarczająco. MyTimePlan pozwala utrzymać kontrolę nad swoim czasem przeznaczonym na pracę, jednocześnie dostosowując go do wymagań przedsiębiorstwa.

calendar understaffing
calendar understaffing

Etap 3 (Czerwony) – Optymizacja (Przełożony)

W kolejnym wyznaczonym terminie system zainicjuje etap 3, w którym osoba zarządzająca personelem widzi pozostałe przypadki niedopasowania ilości pracowników do zapotrzebowania i dokonuje odpowiednich poprawek, aby uzyskać optymalny grafik.

staffing after phase 2

Etap 4 (Czerwony) – Grafik finalny

W ostatnim wyznaczanym terminie zoptymalizowany grafik trafia do etapu 4. Godziny pracy oraz czas wolny są teraz wyznaczone i najlepiej jak to możliwe, bazują na preferencjach pracowników. Są także dostosowane do niezbędnej liczby pracowników.

schedule


Grafik

Pracownicy mogą łatwo prześledzić swój czas pracy w różnych przedziałach czasowych (tygodniowym, miesięcznym lub nawet rocznym).
Używając aplikacji MyTimePlan, mogą pobrać swój grafik do kalendarza w smartfonie, razem z powiadomieniami i innymi użytecznymi informacjami.

calendar month view